ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

ВАЖНО!

 

 Комуникацията с родителите и преминаване на дистанционно обучение

при констатиран случай на зараза в паралелка или учител в училище.

 

        Класните ръководители чрез е-мейл, телефон или чрез онлайн-социалните групи за общуване да информира родителите с настоящите Правила, и с действията, които следва да се предприемат в случай че се установи заразяване в паралелката.
        Родителите не водят детето си в училище, ако забележат признаци на заболяване и/или повишена телесна температура и за това уведомява класния ръководител.
        От съображения за опазване здравето на децата от зараза родителите спазват реда за пристигането на детето си в училище - не по-рано и не по-късно от утвърдения график, с който са запознати от класния ръководител и публикуван в сайта на училището.
           Родителите подкрепят усилията на училището за спазване на правилника, хигиенно и психично здраве на детето си;
        Родителите организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, че то проявява признаци на грипоподобно заболяване;
        В случай на установен положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик, родителите информират незабавно директора на училището.
        Родителите придружават детето си само до институцията, без да влизат в двора и в сградата, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
        Родителите осигуряват поне два броя маски на детето си и уведомяват класния ръководител, че детето трябва да е постоянно с маска (да не я сваля по време на урока), в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.
        В сградата се допускат само външни лица и родители, които имат нужда от административна помощ и които носят лични предпазни средства – маска.
        Административни услуги няма да се предоставят на лица, които не отговарят на разпоредбите на тези Правила.
                Административни услуги ще се предоставят и онлайн, при поискване от родителите и посочване на електронен адрес за предоставяне.