ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Административни услуги

Заявление за записване на ученик .  
Образец за заявление - ТУК!

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

 Образец на заявление - ТУК!

 

 

Прикачени документи

Служебна бележка.doc
Информирано съгласие за публикуване на снимки.docx
Заявление родител - дете със СОП.docx
Заявление от родител за издаване на служебна бележка за записване на ученик.docx
Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т.1 Забележка.docx
Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т. 3 Предупреждение за преместване в друго училище.docx
Заявление за освобождаване от училище до 7 дни.doc
Заявление за освобождаване от училище до 3 дни.doc
Заявление за издаване на Удостоверение за преместване (1).doc
Заявление за издаване на удостоверение за други институции.doc
Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование.doc
Заявление за избор на спортни дейности.doc
Заявление за записване в ЦДО.docx
Заявление за записване в първи клас.docx
Доклад от преподавателите за проведени часове консултации с изоставащи ученици.docx
Доклад от преподавателите за проведени часове консултации с изоставащи ученици (2).docx
Доклад от преподавателите за проведени часове консултации с изоставащи ученици (1).docx
Доклад от класния ръководител за ученици с 5 и повече отсъствия.docx
Доклад от класните ръководители за обща подкрепа на ученици в риск.docx
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прие
Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища