ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Педагогически съвет

 

                Педагогически съвет

       ОбУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Плиска 

 

    УЧЕБНА 2023/2024 г. 

 1. Мариана Симеонова Петрова – Директор
 2. Красимира Петрова Александрова – заместник-директор УД
 3. Шермин Шефкет Хасан – класен ръководител на І клас
 4. Елена Жечкова  Върбанова– класен ръководител на  II клас
 5. Росица Симеонова Златева – класен ръководител на ІII клас
 6. Ана Кръстева Йорданова - класен ръководител на ІV  клас
 7. Светлана Владимирова – класен ръководител на V  клас
 8. Румяна Димитрова Иванова– класен ръководител на VI клас
 9. Геновева Живкова Тодоринова – класен ръководител на VII клас
 10. Назик Мехмед Хасан – учител по математика и КМИТ
 11. Надежда Георгиева– учител  в група за целодневна организация на учебния ден начален етап
 12. Бюлянт Исмет Сюлейман– учител в група за целодневна организация на учебния ден прогимназиален етап

 

                               УЧЕБНА 2022/2023 г. 

 1. Мариана Симеонова Петрова – Директор
 2. Красимира Петрова Александрова – заместник-директор УД
 3. Елена Жечкова  Върбанова– класен ръководител на І клас
 4. Росица Симеонова Златева– класен ръководител на  II клас
 5. Ана Кръстева Йорданова – класен ръководител на ІII клас
 6. Светла  Валентинова Дончева  – класен ръководител на V  клас
 7. Геновева Живкова Тодоринова– класен ръководител на VI клас
 8. Румяна Димитрова Иванова – класен ръководител на VII клас
 9. Светлана Владимирова– учител по АЕ
 10. Назик Мехмед Хасан – ръководител ИКТ
 11. Шермин Шефкет Хасан – учител целодневна организация на учебния ден
 12. Бюлянт Исмет Сюлейман– учител в група за целодневна организация на учебния ден

                              УЧЕБНА 2021/2022г 

 1. Мариана Симеонова Петрова – директор
 2. Красимира Петрова Александрова – заместник-директор
 3. Росица Симеонова Златева – класен ръководител на І клас
 4. Ана Кръстева Йорданова – класен ръководител на   II клас
 5.  Елена Жечкова  Върбанова – класен ръководител на ІV клас
 6. Геновева Живкова Тодоринова – класен ръководител на V  клас
 7.  Мая Минчева Димова – класен ръководител на VI клас
 8. Румяна Димитрова Иванова – класен ръководител на VII клас
 9. Светла  Валентинова Дончева  – учител по математика
 10. Назик Мехмед Хасан - учител
 11. Шермин Шефкет Хасан – учител целодневна организация на учебния ден
 12. Бюлянт Исмет Сюлейман– учител в група за целодневна организация на учебния ден

 

  

Чл. 263. (1) от ЗПУО

Педагогическият съвет в училището:

 1. приема Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
 2. приема Правилник за дейността на училището;
 3. приема училищния учебен план;
 4. приема формите на обучение;
 5. приема Годишния план за дейността на училището;
 6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
 7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
 8. приема Програма за превенция на ранното напускане на училище;
 9. приема Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
 12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
 13. определя ученически униформи;
 14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност;
 15. запознава се с бюджета на  училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;
 16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
 17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.