ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

"Подкрепа за успех"

 

Подкрепа за успех (2).jpg

 Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Основната цел на проекта е насочена към:

1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;

2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на квалификацията.

 

Специфичните цели на проекта са:

1. да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;

2. да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности;

3. да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа на ученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

4. да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в училище;

5. да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

 

 

Групи допълнително обучение за учебната 2021-2022 г.

 

Дейност / Име

Учебен предмет / Направление

Тип занимание
Ръководител

 

Брой
 ученици

1

Български език и литература 1 клас

Български език и литература

Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Росица Златева

 

5

2

Български език и литература 2 клас

Български език и литература

Допълнителни обучения 1 - 10 клас

Ана Йорданова

 

4

3

Математика 1 клас

Математика

Допълнителни обучения 1 - 10 клас

Шермин Хасан

 

5

4

Математика 4 клас

Математика

Допълнителни обучения 1 - 10 клас

Елена Върбанова

 

5

5

Математика 5 клас

Математика

Допълнителни обучения 1 - 10 клас

Светла Дончева

 

 5