ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Занимания по интереси

 

Занимания по интереси.jpg

 

Сформирани са следните групи по занимания по интереси за учебната 2023-2024 г.  

„Забавна математика“

Описание: Децата да се запознаят по увлекателен начин с красотата на „различната“ математика – „тайните“ на множествата, възможностите за наредба на различни елементи и как да се преброят тези възможности в определени ситуации; как може да се изчисли шанса да се случи дадено събитие, чрез задачи от алгебричен и геометричен характер, породени от нашето ежедневие;

„Сръчни ръце“

Описание: Приложни изкуства с цел развиване на креативното мислене и манипулативната дейност на ръцете, което подпомага правилното писане на децата. Развива естетическото и възпитание и любознателността у учениците.

„В царството на числата

Описание: Децата да се запознаят по увлекателен начин с красотата на „различната“ математика – „тайните“ на множествата, възможностите за наредба на различни елементи и как да се преброят тези възможности в определени ситуации; как може да се изчисли шанса да се случи дадено събитие, чрез задачи от алгебричен и геометричен характер, породени от нашето ежедневие;      

„Математиката е лесна и интересна“

Описание: Развиване на математическото мислене и прилагането му в различни учебни и житейски ситуации; Запознаване с различни ситуации, интересни примери и факти, които помагат на децата сами да откриват връзките и прилагането на това, което научават в часовете; Подготовка на учениците за предстоящи етапи за обучението по математика и насърчаване участието им в извънучилищни изяви, конкурси, състезания на национално и международно ниво

„Млад природолюбител“

Описание: Дейността на клуба е подчинена на каузата - да се формират личности, които умеят да общуват с природата, без да й вредят, да я пазят и съхраняват за идните поколения.Членовете на клуба развиват способностите си за общуване, наблюдение, анализиране, работа в екип.

  "Математици"

Описание: Желание за експериментиране, работа по проекти и работа в екип           

 

           

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормативно основание

     Училищната програма за занимания по интереси е разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба за приобщаващото образование, Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

2. Цел на програмата

      Да се регламентират условията  и редът за провеждане на занимания по интереси за учениците от І до VII клас в ОбУ"Св.П.Хилендарски", с оглед развитие и  интегриране на ключовите компетентности на учениците, възпитанието им в ценности, патриотично, гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. 

3. Задачи 

      3.1. Стимулиране  развитието на личностните качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование.

      3.2. Насърчаване развитието на ключови компетентности в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и подпомагане професионалното ориентиране на учениците.

       3.3. Повишаване възможностите и потенциала на учениците за развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

       3.4. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.

     3.5. Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.

       3.6. Уважение към личността и индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси.

       3.7. Създаване и развиване у учениците на навици и умения за самостоятелен труд, лидерство и работа в екип.

 

I. Механизъм за индентифициране на заниманията по интереси в ОбУ"Св.П.Хилендарски"

1.Училищния механизъм се разработва за всяка учебна година и включва: 

       - заниманията по интереси се избират от учениците от I до VII клас със съгласието на родители и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси за всяка учебна година

       - изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището.

      - педагогическият съветник, класните ръководители и преподавателие по приоритетните направления извършват следните дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика", "Технологии":

 • Провеждане на индивидуални и групови разговори и беседи с учениците, а при необходимост и с техните родители за повишаване на информираността им за заниманията по интереси.

 • Отчитане на: индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика; минал опит на ученика в участието в занимания по интереси.

        - Директорът на училището извършва анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците, и възможностите и спецификата на училището, като предлага на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната учебна година.

      - броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от директора на училището въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик. Гласуват се на заседание на Педагогическия съвет на училището

        - групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от желанието на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден.

       - при невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището.

       - заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.

    - когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.

       - при отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността.

 

В ОбУ ,,Свети Паисий Хилендарски", гр. Плиска  бе проведено анкетно проучване за 2021-2022 учебна година

Целта на анкетата е установяване нивото на удовлетвореност, потребност и интерес на учениците. При осъщественото анкетиране се търси цялостно обществено мнение, както и изградено лично впечатление на учениците, като въпросите са насочени пряко към получаване на конкретна информация.

След анализ на резултатите от анкетните карти  и индивидуалните образователни карти  бяха сформирани 5 групи за занимания по интереси.

1. Чудният свят на програмирането - ръководител  Назик Мехмед Хасан

Описание: Учениците да овладеят следните умения: създаване на профил; създаване на програми; създаване и съхранение на папки; сглобяване на пъзели чрез плъзгане и спускане; открива грешки в готов вид. Научават се да спазват правописни правила при работа с текст; чрез забавни игри учениците ще се научат да създават свои проекти и да придобият повече опит и увереност при работа с компютър.

2. Баскетболръководител Красимира Петрова Александрова 

Описание: Възпитаване на личностни качества сред децата. Създаване на трайни връзки между двигателни навици и тактическо мислене, развитие на морално-волеви качества, които съдействат за създаването на интелект, колективен дух и етични отношения. Учениците ще се запознаят с правилата и красотата на играта баскетбол . Развитие на качества - колективизъм, целенасоченост, воля за победа, взаимопомощ. Физически качества - ловкост, бързина, повратливост и др.

3. Млад еколог - ръководител  Румяна Димитрова Иванова

Описание: Включването на детето в достъпна практико-изследователска дейност, насочена към изграждане на положително отношение към природния свят, което е предпоставка за формиране основите на екологична култура. Повишаване на уменията за комуникация и нивото на образование на учениците формирайки ги като личности, живеещи в хармония със себе си, околните и заобикалящата ги жива и нежива природа.

4. “Забавна математика” - ръководител Елена Жечкова Върбанова

Описание: Децата да се запознаят по увлекателен начин с красотата на „различната“ математика – „тайните“ на множествата, възможностите за наредба на различни елементи и как да се преброят тези възможности в определени ситуации; как може да се изчисли шанса да се случи дадено събитие, чрез задачи от алгебричен и геометричен характер, породени от нашето ежедневие;  да разкрие красотата и творчеството в математиката;  да развива статистическото мислене на децата още в начален курс;  да стимулира интереса към математиката и мястото ѝ в света около нас;  да развива логическото и пространствено мислене на децата и нестандартния подход към откриване на решения;  да ги подготвя изпреварващо за предстоящите етапи в обучението по математика и да насърчава участието им в извънучилищни изяви: конкурси, олимпиади, състезания на национално и международно ниво;  да развива у децата умения като наблюдателност, съобразителност, находчивост, комбинативност, концентрация, качества да откриват най-добрата стратегия и много други;  да приучава малките ученици към работа в екип;  да обогатява тяхната обща култура и изгражда ценностната им система чрез решаване на задачи от различни области на живота.

5. „Живей здравословно“ - ръководител Ана Кръстева Йорданова

Описание: Здравето е най-важният фактор, който ни прави щастливи. То зависи от нашето хранене, прием на течности, движение, сън, хигиена, чисти мисли и добри дела“. Основните акценти при здравословния начин на живот са рационално хранене, правилна хидратация, активно движение, опазване на околната среда и увереност в собствените сили и възможности. Това са и основните въпроси, които ще бъдат разглеждани в клуб „Живей здравословно“, при което учениците ще усвоят умения и компетентности за самоконтрол на собственото си здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации.

6. „СРЪЧНИ РЪЦЕ“ - ръководител Шермин Шефкет Хасан

Описание: Основната цел на ктъжока е да се стимулират и развиват творческите способности и умения на учениците, Да се разширяват знанията им за различните материали и уменията им за работа с тях. Стимулиране на иновативността и творческото мислене ,изграждане на отношение към изкуството.

 

 

Портал
https://class.mon.bg/
Приобщаващо образование
Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.
Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:
 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Технологии
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт
Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.
ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.
Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващо образование.
Тематични области и подобласти за ЗИ
Тематични области и подобласти за заниманията по интереси
Гражданско образование
□ Емоционална интелигентност
□ Интеркултурна комуникация
□ Институционални знания и култура
□ Психология и превенция на зависимостите
□ Психология на общуването
Дигитална креативност
□ Дигитални умения
□ Иновации и решаване на проблеми
□ Креативно мислене в действие
□ Програмиране и роботика
Екологично образование и здравословен начин на живот
□ Астрономически лаборатории
□ Екология
□ Знания за здравето
□ Хранене и здраве
Изкуство и култура
□ Изящни изкуства
□ Приложни изкуства
□ Сценични и танцови изкуства
Математика
□ Математическа лингвистика
□ Математическа логика
□ Математическо моделиране
□ Приложна математика
Природни науки
□ Биологически науки
□ Околна среда
□ Физически, химически и науки за земята
Спорт
□ Индивидуални спортове
□ Колективни спортове
Технологии
□ Езиков свят
□ Природо-математическо знание
□ Техника и технологии
□ Хуманитарни познания
□ Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет
□ Предприемачество
 
Документи
Запознайте се със  следните документи:
 1. Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващо образование – ТУК

Прикачени документи

Отчет ЗИ-2020-2021 г.