ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Седмично разписание

 

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г. 

   І. Начало на учебната 2022-2023 година: 15.09.2022 г.

  II.Продължителност на първия учебен срок : 18 седмици

  IIIНачало и край на ваканциите с изключение на лятната: 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.   Есенна

24.12.2022 г. - 02.01.2023 г. вкл.   Коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл.    Междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.    пролетна за I- VII клас

   IV.Учебни дни за учениците от VII клас

13.06.2023 г. НВО БЕЛ

16.06.2023 г. НВО Математика

   V.Не учебни дни за учениците от I-VIІ клас

19.05.2023 г. ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. Втори ДЗИ

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за ученици, просветни и културни дейности 

   VІ.Не учебни дни за учениците от I-IVклас, V клас,VI клас

13.06.2023 г. НВО БЕЛ

16.06.2023 г. НВО Математика 

   VІІ.Край на първи учебен срок: 31.01.2023 г. 

   VІI. Начало на втория учебен срок: 06.02.2023 г. 

   VІII. Край на втория учебен срок: 

31.05.2023 г. за учениците от I – ІІІ клас   (14 учебни седмици )

15.06.2023 г. за учениците от ІV- VI (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. за учениците от VIІ (18 учебни седмици)

Заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г.на МОН за определяне графика на учебно време

 

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

 Седмично разписание начален етап - II срок 2021-2022 г.

 Седмично разписание прогимназиален етап - II срок 2021-2022 г.

 Седмично разписание начален етап  -  I срок  2021-2022 г.

 Седмично разписание прогимназиален етап  - I срок   2021-2022 г.

   ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА  УЧЕБНА 2021 /2022 ГОДИНА

 

            НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 • 15.09.2021 г.

            ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 • есенна – 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
 • коледна – 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.
 • междусрочна – 01.02.2021 г.
 • пролетна
  • за І-ХІ клас – 01.04. 2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
  • за ХІІ клас – 07.04. 2022 г. – 11.04.2022 г. вкл.

            НЕУЧЕБНИ ДНИ

 • 18.05.2022 г. – ДЗИ по български език и литература
 • 20.05.2022 г. – Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалифиация
 • 25.05.2022 г. –неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 14.06.2022 г. – НВО по български език и литература в края на VІІ и на Х клас
 • 16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VІІ и на Х клас