ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Седмично разписание

 

УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

Седмично разписание на часовете начален етап втори срок

Седмично разписание на часовете прогимназиален етап втори срок

Седмично разписание на часовете начален етап първи срок

Седмично разписание на часовете прогимназиален етап първи срок

Организация на учебния ден 2022-2023 година

 

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г. 

   І. Начало на учебната 2022-2023 година: 15.09.2022 г.

  II.Продължителност на първия учебен срок : 18 седмици

  IIIНачало и край на ваканциите с изключение на лятната: 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.   Есенна

24.12.2022 г. - 02.01.2023 г. вкл.   Коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл.    Междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.    пролетна за I- VII клас

   IV.Учебни дни за учениците от VII клас

13.06.2023 г. НВО БЕЛ

16.06.2023 г. НВО Математика

   V.Не учебни дни за учениците от I-VIІ клас

19.05.2023 г. ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. Втори ДЗИ

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за ученици, просветни и културни дейности 

   VІ.Не учебни дни за учениците от I-IVклас, V клас,VI клас

13.06.2023 г. НВО БЕЛ

16.06.2023 г. НВО Математика 

   VІІ.Край на първи учебен срок: 31.01.2023 г. 

   VІI. Начало на втория учебен срок: 06.02.2023 г. 

   VІII. Край на втория учебен срок: 

31.05.2023 г. за учениците от I – ІІІ клас   (14 учебни седмици )

15.06.2023 г. за учениците от ІV- VI (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. за учениците от VIІ (18 учебни седмици)

Заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г.на МОН за определяне графика на учебно време

 

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

 Седмично разписание начален етап - II срок 2021-2022 г.

 Седмично разписание прогимназиален етап - II срок 2021-2022 г.

 Седмично разписание начален етап  -  I срок  2021-2022 г.

 Седмично разписание прогимназиален етап  - I срок   2021-2022 г.

   ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА  УЧЕБНА 2021 /2022 ГОДИНА

 

            НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 • 15.09.2021 г.

            ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 • есенна – 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
 • коледна – 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.
 • междусрочна – 01.02.2021 г.
 • пролетна
  • за І-ХІ клас – 01.04. 2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
  • за ХІІ клас – 07.04. 2022 г. – 11.04.2022 г. вкл.

            НЕУЧЕБНИ ДНИ

 • 18.05.2022 г. – ДЗИ по български език и литература
 • 20.05.2022 г. – Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалифиация
 • 25.05.2022 г. –неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 14.06.2022 г. – НВО по български език и литература в края на VІІ и на Х клас
 • 16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VІІ и на Х клас