ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

ЗА НАС

 ОбУ,,Св. П. хилендарски”, гр. Плиска – училище с традиции – училище с бъдеще” 

Институционално портфолио на ОбУ "Свети Паисий Хилендарски" – гр. Плиска 

 

УЧИЛИЩЕТО Е  ПРЕДИ ВСИЧКО ПЪТ, ПО КОЙТО ВЪРВЕЙКИ,  ЩЕ ОТКРИЕТЕ ЗНАНИЕТО В СЕБЕ СИ!

ОбУ „Св.П.Хилендарски” е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование.

ОбУ „Св.П.Хилендарски” осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове. Автономията на училището  включва и правото самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработват учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

Училището осигурява целодневна организация на учебния ден при заявено желание от родителите.

Училището носи отговорност за:

  1. Изпълнение на държавните образователни изисквания.
  2. Създаване на условия за опазване на живота и здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си.
  3. Законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на материално-техническата база.

Извършване на дейности и прояви, които противоречат на законите на страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават възпитателния  процес.

 

Изображения и документи, свързани с историята на обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" - град Плиска - ТУК