ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

Основната цел на проекта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 

Допустими дейности:


• Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
• Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
• Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
• Дейност 5: Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.
Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

 

СЕРТИФИКАТИ НА УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТ 2      2021 - 2022 г.

Прикачени документи

Обучение по Дейност 2 по проект BG05N2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" -2023 - 2024 г.
Обучение по Дейност 2 по проект BG05N2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" -2023 - 2024 г.
Обучение по Дейност 2 по проект BG05N2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" -2023 - 2024 г.
Обучение по Дейност 2 по проект BG05N2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" -2023 - 2024 г.
Обучение по Дейност 2 по проект BG05N2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" -2023 - 2024 г.
Обучение по Дейност 2 по проект BG05N2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" -2023 - 2024 г.
Обучение по Дейност 2 по проект BG05N2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" -2023 - 2024 г.
Обучение по Дейност 2 по проект BG05N2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" -2023 - 2024 г.
Обучение по Дейност 2 по проект BG05N2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" -2023 - 2024 г.
Обучение по Дейност 2 по проект BG05N2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" -2023 - 2024 г.
4...249304946_1714687062057894_3556296838922058844_n.jpg
8.....249774337_972963666589292_4196737342188337507_n.jpg
1....248892572_2956444061352225_1123410913952454078_n (1).jpg