ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Седмично разписание

 

УЧЕБНА 2023-2024  ГОДИНА

Седмично разписание на часовете през втори учебен срок I - IV клас

Седмично разписание на часовете през втори учебен срок V - VII клас

Организация на учебния ден  - втори учебен срок

Седмично разписание на часовете през първи учебен срок I - IV клас

Седмично разписание на часовете през първи учебен срок  V -  VII клас

Организация на учебния ден 2023 - 2024 г.

 Протокол РЗИ

 Разписание на учебните часове 2023 – 2024 г. 

І и II клас

                             ЧАС

ВЛИЗАНЕ

ИЗЛИЗАНЕ

ПОЧИВКА

1.

8.00 часа

8.35 часа

25 минути

2.

9.00 часа

9.35 часа

15 минути

3.

9.50 часа

10.25 часа

15 минути

4.

10.40 часа

11.15 часа

15 минути

5.

11.30 часа

12.05 часа

          

 

   ІII и IV клас

 

                             ЧАС

ВЛИЗАНЕ

ИЗЛИЗАНЕ

ПОЧИВКА

1.

8.00 часа

8.40 часа

20 минути

2.

9.00 часа

9.40часа

10 минути

3.

9.50 часа

10.30 часа

10 минути

4.

10.40 часа

11.20 часа

10 минути

5.

11.30 часа

12.10 часа

10 минути

6.

12.20 часа

13.00 часа

 

 

  V – VII КЛАС

 

   ЧАС                            

ВЛИЗАНЕ

ИЗЛИЗАНЕ

          ПОЧИВКА

1.

8.00 часа

8.40 часа

20 минути

2.

9.00 часа

9.40часа

10 минути

3.

9.50 часа

10.30 часа

10 минути

4.

10.40 часа

11.20 часа

10 минути

5.

11.30 часа

12.10 часа

10 минути

6.

12.20 часа

13.00 часа

10 минути

7.

13.10 часа

13.50 часа

 

 

 

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г. – I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.

 

 

 

 

XII клас (13 учебни седмици)

29.05.2024 г.

 

 

 

 

І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г.

 

 

 

 

IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г.

 

 

 

 

V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2024 г.

 

 

 

 

VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 

 

УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

Седмично разписание на часовете начален етап втори срок

Седмично разписание на часовете прогимназиален етап втори срок

Седмично разписание на часовете начален етап първи срок

Седмично разписание на часовете прогимназиален етап първи срок

Организация на учебния ден 2022-2023 година

 

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г. 

   І. Начало на учебната 2022-2023 година: 15.09.2022 г.

  II.Продължителност на първия учебен срок : 18 седмици

  IIIНачало и край на ваканциите с изключение на лятната: 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.   Есенна

24.12.2022 г. - 02.01.2023 г. вкл.   Коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл.    Междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.    пролетна за I- VII клас

   IV.Учебни дни за учениците от VII клас

13.06.2023 г. НВО БЕЛ

16.06.2023 г. НВО Математика

   V.Не учебни дни за учениците от I-VIІ клас

19.05.2023 г. ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. Втори ДЗИ

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за ученици, просветни и културни дейности 

   VІ.Не учебни дни за учениците от I-IVклас, V клас,VI клас

13.06.2023 г. НВО БЕЛ

16.06.2023 г. НВО Математика 

   VІІ.Край на първи учебен срок: 31.01.2023 г. 

   VІI. Начало на втория учебен срок: 06.02.2023 г. 

   VІII. Край на втория учебен срок: 

31.05.2023 г. за учениците от I – ІІІ клас   (14 учебни седмици )

15.06.2023 г. за учениците от ІV- VI (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. за учениците от VIІ (18 учебни седмици)

Заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г.на МОН за определяне графика на учебно време

 

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

 Седмично разписание начален етап - II срок 2021-2022 г.

 Седмично разписание прогимназиален етап - II срок 2021-2022 г.

 Седмично разписание начален етап  -  I срок  2021-2022 г.

 Седмично разписание прогимназиален етап  - I срок   2021-2022 г.

   ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА  УЧЕБНА 2021 /2022 ГОДИНА

 

            НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 • 15.09.2021 г.

            ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 • есенна – 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
 • коледна – 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.
 • междусрочна – 01.02.2021 г.
 • пролетна
  • за І-ХІ клас – 01.04. 2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
  • за ХІІ клас – 07.04. 2022 г. – 11.04.2022 г. вкл.

            НЕУЧЕБНИ ДНИ

 • 18.05.2022 г. – ДЗИ по български език и литература
 • 20.05.2022 г. – Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалифиация
 • 25.05.2022 г. –неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 14.06.2022 г. – НВО по български език и литература в края на VІІ и на Х клас
 • 16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VІІ и на Х клас